1. Dienstverlening


1. ShopSafari biedt via een online platform diensten aan waarbij de locatie, wensen
en zoekopdrachten van gebruikers enerzijds en locatie en aanbod van haar
partners (zoals winkeliers, ondernemer Klein Bedrijf, enz.) anderzijds op elkaar
worden afgestemd. De gebruiker is een klant of bezoeker aan wie een betere
ervaring met (onder andere, maar niet uitsluitend, de vindbaarheid van) de
fysieke locatie van deelnemers en partners van het platform ShopSafari kan
worden gegeven, doordat gebruiker gebruik maakt van de diensten.

2. ShopSafari reguleert de inhoud van de door derden via het platform aangeboden
diensten en acties, de gedeelde bestanden en de communicatie tussen
gebruikers (waaronder partners van ShopSafari) onderling of tussen gebruikers
en de dienst van ShopSafari niet inhoudelijk. ShopSafari kan dan ook geen
garanties geven inzake de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of
juistheid van de verschillende onderdelen van de dienst.

3. Het staat de gebruiker vrij om de dienstverlening van ShopSafari tegen het einde
van elke lidmaatschapsperiode op te zeggen. Bij gratis diensten kan per direct
worden opgezegd. Bij betaalde diensten kan worden opgezegd tegen de
opzegtermijn van één maand.

4. Vanwege de vele technische factoren, grotendeels buiten de macht van
ShopSafari, kan ShopSafari niet garanderen dat haar diensten altijd, zonder
onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn.

5. ShopSafari is niet verplicht om een eventueel gearchiveerde overeenkomst of
gearchiveerde bestanden toegankelijk te houden.


2. Gebruik maken van ShopSafari


1. Gebruik maken van ShopSafari kan op twee manieren. Allereerst door het klikken
op een link, widget of banner in een internetbrowser die de diensten van
ShopSafari aanroept. Ten tweede via het aanmaken van een gebruiksaccount via
de ShopSafari website, waarbij je een profiel aanmaakt van jezelf, zoals wordt
omschreven in het registratieproces.

2. Als je jonger bent dan achttien (18) jaar, moet je van je ouders of voogd
toestemming hebben voor het gebruik maken van ShopSafari. Door deze
gebruiksvoorwaarden te accepteren, garandeer je dat je achttien (18) jaar of
ouder bent of toestemming hebt van je ouders of voogd voor het aanmaken van
een account bij ShopSafari.

3. Bij het aanmaken van een eventueel gebruiksaccount garandeer je ShopSafari
dat de informatie betreffende je persoonsgegevens, zoals naam en e-mailadres,
die je aan ShopSafari verstrekt compleet, naar waarheid en juist is. Je mag geen
accounts aanmaken op een fictieve naam of op naam van een ander, tenzij die
andere persoon je daarvoor opdracht en toestemming heeft gegeven. Je stemt
ermee in dat ShopSafari je gegevens opslaat en gebruikt in verband met het
beheer van je account en het leveren van haar diensten.

4. Je eventuele gebruiksaccount is persoonlijk en je zult anderen geen toegang
verlenen tot de diensten van ShopSafari door middel van jouw account. Indien
derden jouw account hebben gebruikt, dien je ShopSafari daar meteen van op de
hoogte te stellen. Tot die tijd ben je zelf aansprakelijk voor alle gevolgen en
schade die voortvloeien uit het ongeoorloofde gebruik door derden, zelfs als dit
zonder jouw wetenschap of toestemming gebeurt. Je bent zelf verantwoordelijk
voor het geheimhouden van je inloggegevens waaronder het wachtwoord van je
account voor anderen.


3. Regels voor gebruik


1. Je staat er jegens ShopSafari voor in dat je bevoegd bent om gebruik te maken
van haar diensten en om te handelen in overeenstemming met deze
gebruiksvoorwaarden. Daarnaast sta je er jegens ShopSafari voor in dat je altijd
de verplichtingen die voortvloeien uit deze gebruiksvoorwaarden en wetten en
regelgeving zult nakomen en dat je de rechten van derden zult respecteren.

2. Je vergewist je ervan dat de eventueel door jou toegevoegde gegevens en
bestanden rechtmatig en passend zijn en geen inbreuk maken op rechten van
derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten en het recht op privacy van
anderen.

3. ShopSafari behoudt zich het recht voor (delen van) de gegevens en bestanden uit
haar dienstverlening en website te weigeren en/of te verwijderen indien zij deze
onrechtmatig, inbreukmakend of onpassend acht of de risico’s daarop groot acht
al dan niet na klachten van derden. Je vrijwaart ShopSafari voor alle aanspraken
van derden ten aanzien van de door jou of via jouw account toegevoegde
gegevens en bestanden.

4. Met het toevoegen van uitlatingen, recensies, gegevens en bestanden aan de
dienstverlening en de website van ShopSafari ben je respectvol toe naar anderen
en onthoud je je bovendien van het verspreiden of gebruiken van materiaal dat
programmatuur bevat die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen
beschadigen, ontoegankelijk of onbruikbaar maken, wissen of zich toe-eigenen of
die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van ShopSafari te
omzeilen.

5. Door eventuele bestanden, gegevens en/of materialen te delen via de diensten
van ShopSafari sta je er jegens ShopSafari voor in dat je volledig rechthebbende
bent ten aanzien daarvan en dat je volledig gerechtigd en bevoegd bent om de
licentie als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden te verlenen. Je vrijwaart
ShopSafari en alle aan haar gelieerde bedrijven en personen voor alle aanspraken
van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat de bestanden, gegevens en/of
materialen inbreuk maken op enig geldend (intellectueel eigendoms)recht van
derden of anderszins onrechtmatig zijn jegens derden en voor alle aanspraken
die voortvloeien uit jouw handelen in strijd met deze gebruiksvoorwaarden.
Kosten die ShopSafari maakt of de schade die ShopSafari hierdoor lijdt zullen
door jou worden vergoed.


4. Intellectuele eigendomsrechten van ShopSafari


1. ShopSafari levert voornamelijk, maar niet uitsluitend, de online infrastructuur die
het mogelijk maakt consumenten te tonen waar fysieke locaties zoals lokale
winkeliers, ondernemer Klein Bedrijf of verkopers zijn. Aldus hun producten of
diensten van producenten en distributeurs op verkrijgbaar zijn. Deze diensten
van ShopSafari worden, al dan niet tezamen met leveringen van hardware en
advies, voornamelijk als Software-as-a-Service (SaaS) beschikbaar gesteld. Deze
diensten van ShopSafari kunnen gekoppeld worden met boekhoud- of
voorraadsystemen van derden en/of met online advertentieplatforms van
derden, die buiten de controle van ShopSafari staan. Ook worden er voor deze
diensten netwerkverbindingen, waaronder ook het Internet, gebruikt. Dergelijke
factoren staan niet onder de controle van ShopSafari. Daarom is ShopSafari niet
aansprakelijk voor het niet tot stand komen van benodigde verbindingen of
verwerkingen of het anderszins correct functioneren van haar diensten, wanneer
dit te wijten is aan factoren buiten haar controle. Uiteraard spant ShopSafari zich
in voor optimale beschikbaarheid en correcte werking van haar eigen diensten
en/of haar onderliggende programmatuur en infrastructuur.

2. Afnemer is zelf verantwoordelijkheid voor het maken van regelmatige back-ups
en een adequate informatiebeveiliging van zijn gegevens. ShopSafari is in geen
enkel geval aansprakelijk voor kosten van (reproductie van) verminkte of
verloren gegane gegevens en evenmin voor daaruit voortvloeiende schade of
gederfde winsten. ShopSafari spant zich in de gegevens bij het gebruik van de
diensten zo goed als redelijkerwijs mogelijk worden beschermd tegen verlies,
diefstal, ongeautoriseerde toegang en wijziging door derden. ShopSafari is
evenmin verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van de gegevens die
Afnemer aan het platform van ShopSafari toevoegt.

3. Hoewel ShopSafari haar hardware op de situatie van Afnemer ingeregeld levert,
zorgt Afnemer voor het functioneren en inregelen van zijn overige hard- en
software, configuratie, randapparatuur, gekoppelde (kas- of
boekhoud)systemen, benodigde licenties en internetverbinding benodigd voor
het gebruik van de diensten en/of programmatuur van ShopSafari. Afnemer
draagt het risico van selectie van de door ShopSafari te leveren zaken, goederen
en/of diensten, behalve wanneer ShopSafari deze dwingend voorschrijft. Verder
neemt Afnemer steeds de uiterste zorg in acht om te waarborgen dat de eisen
van waaraan de prestatie van ShopSafari dient te voldoen, juist en volledig en
tijdig zijn.

4. Afnemer staat er voor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen
beschikbaarstelling aan ShopSafari van apparatuur, programmatuur, voor het
platform bestemd materiaal, databestanden, met het doel van koppeling,
gebruik, onderhoud, bewerking, installatie of integratie. Afnemer vrijwaart
ShopSafari tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering
dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, onderhoud, bewerken, installeren of
integratie inbreuk maakt op enig recht van die derde.

5. ShopSafari is nimmer gehouden tot het uitvoeren van dataconversie, tenzij dit
schriftelijk uitdrukkelijk met Afnemer is overeengekomen.

6. Afnemer zal op geen enkele wijze hinder of schade veroorzaken aan ShopSafari
of haar klanten bij het gebruik van de diensten en/of programmatuur van
ShopSafari. Afnemer dient zich te onthouden handelingen te verrichten waarvan
aangenomen kan worden dat deze schade kunnen toebrengen aan de systemen
van ShopSafari of haar klanten. ShopSafari heeft te allen tijde het recht om
zonder opgave van redenen de toegang van Afnemer tot de diensten en/of
programmatuur voor onbepaalde tijd op te schorten, te beperken of te
blokkeren, als er een vermoeden is van misbruik of van ander oneigenlijk
gebruik, zonder dat dit leidt tot enige aanspraak op schadevergoeding door
ShopSafari.

7. ShopSafari kan haar diensten en/of programmatuur geheel of gedeeltelijk
tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud
of andere vormen van service zonder hierdoor schadeplichtig te worden.
ShopSafari zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk
en zo veel mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden.


5. Privacy


1. ShopSafari beschermt jouw persoonsgegevens volgens het geldende recht in
Nederland.

2. ShopSafari zal gegevens van jouw voorkeuren, zoekopdrachten, locatie en
demografische gegevens gebruiken om jou relevante partners en aanbiedingen
van partners te tonen. De zoekopdrachten en de resultaten daarvan zullen
bewaard en geraadpleegd worden om voor jou passende suggesties te kunnen
geven. ShopSafari kan daarnaast gegevens van jouw gebruik (logins, activiteit,
etc.) anoniem en statistisch verwerken om haar dienst te verbeteren, de
diensten van haar partners te optimaliseren en om (markt)onderzoek te doen
naar hoe mensen producten en diensten zoeken en afnemen. Verder kan
ShopSafari gegevens van jouw gebruik, gekoppeld aan jouw persoonsgegevens,
verstrekken aan diegene van wie jij diensten of producten afneemt ter
afwikkeling van dergelijke overeenkomsten tussen jou en de betreffende
partner. ShopSafari zal de gegevens niet langer dan nodig voor het hiervoor
omschreven doel verwerken en in ieder geval na 24 maanden verwijderen.

3. Jij geeft als gebruiker ShopSafari ondubbelzinnige toestemming om gegevens
betreffende de locatie, unieke apparaatidentificatienummers en –gegevens van
het apparaat dat je gebruikt voor de diensten van ShopSafari, gegevens die in het
apparaat staan geregistreerd van jou als eigenaar van het apparaat, contacten en
jouw demografische kenmerken, te gebruiken voor alle doelen uit artikel 5.2 en
voor doorgifte aan haar partners binnen de Europese Unie, zodat zij eventueel
zelf contact op kunnen nemen met jou als gebruiker en mogelijk geïnteresseerde
in hun producten of diensten.

4. ShopSafari zal ook medewerking verlenen aan verstrekking van jouw
persoonsgegevens aan derden wanneer dit noodzakelijk is om een wettelijke
verplichting of een gerechtelijke uitspraak na te komen.

5. Je bent bovendien ook zelf verantwoordelijk voor met welke andere gebruikers
of partners van de diensten van ShopSafari jij jouw gegevens en
persoonsgegevens deelt.


6. Abonnement, prijzen en betaling


1. In sommige gevallen zal het afnemen van een betaalde dienst van ShopSafari
mogelijk zijn. Tenzij daar schriftelijk andere afspraken over zijn gemaakt, geldt dit
artikel voor abonnementen op betaalde diensten. Een abonnement op een
betaalde dienst van ShopSafari komt tot stand op het moment dat ShopSafari het
op haar website vermelde bedrag voor het door of voor jou gekozen pakket heeft
ontvangen en wordt aangegaan voor de door de betaler gekozen termijn.
Wanneer is gekozen voor betaling middels automatische incasso wordt het
abonnement, na afloop van deze termijn, stilzwijgend verlengd voor onbepaalde
tijd, waarbij telkens een betalingstermijn geldt van voor één jaar vooruit. Een
onbetaalde dienst van ShopSafari vangt aan op het moment dat gebruiker van de
dienst gebruik maakt.

2. Na stilzwijgende verlenging van een betaald abonnement volgens artikel 6.1 kun
je (als betalende klant) het abonnement op elk moment opzeggen tegen het
einde van de lopende betalingstermijn met inachtneming van een opzegtermijn
van één maand.

3. Alle prijzen van betaalde diensten of producten die door ShopSafari worden
aangeboden, zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders is overeengekomen.

4. Je betaalt voor de diensten van ShopSafari de op de website van ShopSafari
vermelde prijzen volgens op de website van ShopSafari aangegeven
betalingswijze. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling te
gebeuren op het moment dat je een bestelling plaatst of een overeenkomst
aangaat. Bij voortzetting van een betaalde dienst voor bepaalde tijd zal
ShopSafari de verschuldigde betalingen voor de volgende abonnementsperiode
vooraf incasseren. Bij voortzetting van een betaalde dienst voor onbepaalde tijd
zal ShopSafari de periodiek verschuldigde betalingen maandelijks vooraf
incasseren.

5. Het staat ShopSafari vrij om de prijzen zonder voorafgaande aankondiging te
wijzigen. De prijzen op de op de website van ShopSafari staan zijn bindend.
ShopSafari is niet gehouden aan prijzen die per abuis een kennelijke vergissing of
verschrijving bevatten.


7. Opschorten en staken dienstverlening


1. ShopSafari zal zich naar beste kunnen inspannen zijn diensten met zorg uit te
voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Afnemer schriftelijk
vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van ShopSafari worden
uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover
ShopSafari zich in een schriftelijke overeenkomst heeft verplicht tot een
voldoende bepaald omschreven resultaat.

2. ShopSafari zal de diensten en/of programmatuur binnen een redelijke termijn na
het aangaan van de overeenkomst aan Afnemer ter beschikking stellen. Afnemer
aanvaardt de diensten en/of de programmatuur in de staat waarin deze zich op
het moment van aflevering bevindt (‘as is’, ‘where is’), derhalve met alle
zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken.

3. Alle aanbiedingen en andere uitingen van ShopSafari zijn vrijblijvend, tenzij
ShopSafari schriftelijk anders heeft aangegeven. Aan indicaties over
levering(stermijnen) of (oplever)data of aan voorcalculaties of kostenbegrotingen
kunnen door Afnemer geen rechten worden ontleend.

4. Afnemer zelf blijft verantwoordelijk tot nakoming van alle voor hem geldende
wettelijke administratie- en bewaarverplichtingen en verplichtingen op grond
van de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.
Afnemer vrijwaart ShopSafari voor aanspraken hieromtrent, tenzij Afnemer
bewijst dat de feiten ten grondslag aan de aansprak aan de ShopSafari
toerekenbaar zijn. Afnemer staat er echter niet voor in dat haar diensten en/of
programmatuur tijdig worden aangepast aan wijzigingen in relevante wet- en
regelgeving in het kader van het beschikbaar houden van de betreffende
diensten en/of programmatuur.

5. Indien Afnemer volgens de tussen partijen gesloten overeenkomst bestaat uit
meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die
(rechts)personen tegenover de ShopSafari hoofdelijk verbonden tot nakoming
van de overeenkomst.

6. Indien ShopSafari op verzoek of met voorafgaande instemming van Afnemer
werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of
omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen
(meerwerk), zullen deze werkzaamheden of prestaties door Afnemer worden
vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de
gebruikelijke tarieven van ShopSafari. ShopSafari is niet verplicht aan een
dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke
schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. Voor zover voor de dienstverlening
een vaste prijs is overeengekomen, zal ShopSafari Afnemer op verzoek van
Afnemer schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra
werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel.

7. Afnemer zal de rechten en verplichtingen die hij op grond van overeenkomst
heeft nooit aan een derde verkopen, overdragen of verpanden zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van ShopSafari.


8. Content van en overeenkomsten met derden


1. Het is mogelijk dat via de diensten van ShopSafari applicaties, inhoud en diensten
van derden en/of links naar websites van derden bevat. De opname of
aanwezigheid daarvan impliceert niet dat ShopSafari deze applicaties, inhoud en
diensten heeft goedgekeurd of dat ShopSafari deze inhoud heeft gecontroleerd.
ShopSafari is niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van de
applicaties, inhoud en diensten van derden of voor enig gebruik hiervan door
afnemers van diensten van ShopSafari.

2. De diensten van ShopSafari kunnen gebruiker in contact brengen met producten
en diensten van derden (ShopSafaris partners) , waaronder winkeliers,
betaaldiensten en bezorgdiensten. Als jij als gebruiker besluit om gebruik te
maken van producten of diensten van derden, dan zijn alle door jou aangegane
verplichtingen jegens de betreffende derden voor eigen rekening en risico.
ShopSafari vertegenwoordigt haar partners op geen enkele wijze en eventuele
klachten of complimenten dienen rechtstreeks aan de betreffende partner te
worden gegeven.


9. Aansprakelijkheid


1. ShopSafari is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van haar gebruikers en
partners, waaronder begrepen het delen van en de inhoud van bestanden,
gegevens en/of materialen die via de diensten van ShopSafari beschikbaar
worden gesteld en de eventueel te leveren producten of diensten van haar
partners. Evenmin is ShopSafari aansprakelijk voor schade uit het niet op
voorraad zijn van producten bij gebruikers en partners of uit het onjuist
afhandelen van retouren of uit het niet daadwerkelijk aanschaffen van
gereserveerde producten door gebruikers. Tot slot is ShopSafari niet
aansprakelijk voor de eventueel schade uit de gebruikte betaal- en
bezorgdiensten.

2. ShopSafari is niet aansprakelijkheid voor schade als gevolg van overmacht of een
toerekenbare tekortkoming van haar toeleveranciers of uit onrechtmatige daad
van haar toeleveranciers, voor zover dit op grond van dwingend recht is
toegestaan.

3. ShopSafari is in ieder geval niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder
zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en
immateriële schade, die verband houdt met of voortvloeit uit de diensten die
ShopSafari verricht en/of jouw gebruik van de diensten, website of applicatie.

4. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze gebruiksvoorwaarden gelden niet
indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van ShopSafari of haar
bedrijfsleiding.


10. Overige bepalingen


1. Op alle geschillen met betrekking tot het gebruik van de diensten van ShopSafari
is het Nederlands recht van toepassing. De rechter in het arrondissement van
ShopSafari is uitsluitend bevoegd om hiervan kennis te nemen.

2. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door ShopSafari op elk gewenst moment
worden gewijzigd. Op de website van ShopSafari is de meest actuele versie van
de gebruiksvoorwaarden te raadplegen. Indien je na een of meerdere wijzigingen
in de gebruiksvoorwaarden het gebruik van de diensten van ShopSafari voortzet,
dan aanvaard je de aanpassingen onherroepelijk.

3. De eventuele nietigheid of vernietiging van een of meerdere bepalingen van deze
voorwaarden tast de geldigheid en toepassing van de overige bepalingen niet
aan.

 

Safari Marketing B.V.


088 – 7707107
info@safarimarketing.nl
Kasteellaan 33, 5932 AE Venlo-Tegelen

ShopSafari: “Uw online link voor off-line shoppen”

Copyright © 2023 ShopSafari BV. Alle rechten voorbehouden.

Maakt shoppen leuker!

Menu