1. Algemeen

Dit artikel bepaalt welke regels van toepassing zijn op de overeenkomst tussen partijen.

1. Onder Afnemer wordt verstaan elke wederpartij van ShopSafari, bijvoorbeeld een
leverancier, distributeur, marketeers of retailer van producten of diensten.

2. De toepasselijkheid van inkoopvoorwaarden van Afnemer of andere algemene voorwaarden
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Partijen kunnen slechts schriftelijk afwijken van deze algemene voorwaarden.

4. Als enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt of vernietigd wordt,
dan gelden de overige bepalingen onverkort. Partijen zullen in dat geval in overleg
treden en nieuwe bepalingen overeenkomen om de nietige of vernietigde bepalingen te vervangen.

5. Bij onenigheid over de interpretatie van deze algemene voorwaarden prevaleert 
de Nederlandstalige versie.

 

2. Prijs en betaling

Welke prijzen en welke betalingswijze gelden volgt uit dit artikel.

1. Alle prijzen zijn in de aangegeven valuta en exclusief BTW en andere door de
overheid opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. ShopSafari
accepteert geen betalingen in andere valuta dan die is aangegeven. Bij gebreke van
een aangegeven valuta zijn alle prijzen in Euro’s. Alle aanbiedingen of prijsopgaven
met betrekking tot de diensten van ShopSafari zijn vrijblijvend en herroepbaar tot
het moment dat ShopSafari langs elektronische weg bevestigt dat de overeenkomst
met Afnemer tot stand komt.

2. Bij een periodieke betalingsverplichting van Afnemer, geldt dat ShopSafari
gerechtigd is geldende prijzen en tarieven aan te passen op de in de overeenkomst
genoemde termijn. Indien de overeenkomst niet uitdrukkelijk voorziet in de
mogelijkheid van ShopSafari tot aanpassing van de prijzen of tarieven, geldt dat
ShopSafari steeds gerechtigd is schriftelijk met inachtneming van een termijn van
twee maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien Afnemer in dat
laatste geval niet akkoord wenst te gaan met de aanpassing, is Afnemer gerechtigd
om binnen dertig dagen na kennisgeving van de aanpassing de overeenkomst
schriftelijk op te zeggen met ingang van de datum waarop de nieuwe prijzen en/of
tarieven in werking zouden treden.

3. Verschuldigde bedragen worden door Afnemer vooraf dan wel volgens de op de
factuur vermelde betalingscondities betaald. Afnemer is niet gerechtigd tot
opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde
bedragen. De vergoeding is ook verschuldigd als Afnemer geen gebruik maakt van de
diensten en/of programmatuur.

4. Indien Afnemer de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig volledig betaalt, is
Afnemer, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het
openstaande bedrag wettelijke rente voor handelsovereenkomsten verschuldigd
(conform artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek) en is ShopSafari direct gerechtigd
zonder nadere aankondiging haar dienstverlening op te schorten. Indien Afnemer na
aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan ShopSafari
de vordering uit handen geven, in welk geval Afnemer naast het dan verschuldigde
totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle advocaatkosten. Een en ander
laat de overige wettelijke en contractuele rechten van ShopSafari onverlet,
waaronder de onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst en/of het staken van
de dienstverlening.

5. Met betrekking tot de door ShopSafari verrichte prestaties en de daarvoor door
Afnemer verschuldigde bedragen leveren de gegevens uit de administratie van
ShopSafari volledig bewijs op, onverminderd het recht van Afnemer tot het leveren
van tegenbewijs.

6. ShopSafari is gerechtigd zijn aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde
te verkopen, over te dragen of te verpanden.

 

3. Duur en beëindiging

Dit artikel bepaalt hoe de overeenkomst tussen partijen wordt beëindigd.

1. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen of dit naar de aard van de overeenkomst
niet mogelijk is, is de overeenkomst tussen partijen aangegaan voor onbepaalde
duur. Indien de overeenkomst is aangegaan voor bepaalde duur geldt in beginsel een
looptijd van 12 (twaalf) maanden en wordt de overeenkomst steeds stilzwijgend
verlengd voor één (1) maand, tenzij er rechtsgeldig wordt opgezegd. Uitbreidingen
op de overeenkomst, bijvoorbeeld wanneer Afnemer extra opties of widgets
activeert, kunnen leiden tot uitbreiding van de dienst en verhoging van de prijs voor
zolang deze opties of widgets door Afnemer zijn geactiveerd.

2. Er geldt een opzeggingstermijn van 30 (dertig) dagen. Wanneer de overeenkomst
voor bepaalde duur is aangegaan kan met inachtneming van de opzeggingstermijn
slechts tegen het einde van de looptijd worden opgezegd. Wanneer de
overeenkomst is aangegaan voor de duur van een duidelijk bepaald project of
ontwikkelingstraject is opzeggen niet mogelijk. Bepaalde door Afnemer geactiveerde
uitbreidingen op de dienst van ShopSafari kunnen onafhankelijk van enige
opzegtermijn weer door Afnemer worden gedeactiveerd.

3. Iedere partij is gerechtigd de overeenkomst tussen partijen per direct te ontbinden
door middel van een schriftelijke mededeling aan de andere partij, indien:
1. de andere partij is opgehouden te bestaan
2. de andere partij failliet is verklaard, in surseance van betaling is gesteld of
een ontbindingsbesluit heeft genomen
3. de andere partij geen activiteiten meer verricht
4. de andere partij in verzuim is ten aanzien van een wezenlijke verplichting uit
de overeenkomst tussen partijen, en die partij dit verzuim niet heeft
gezuiverd binnen 30 (dertig) dagen na een ingebrekestelling; er zich
omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de
overeenkomst tussen partijen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
niet langer van de ontbindende partij kan worden gevergd.

4. Als de overeenkomst tussen partijen wordt beëindigd, ongeacht op welke grond, zijn
de vorderingen van ShopSafari op Afnemer per direct opeisbaar. In geval van
ontbinding van de Overeenkomst blijven reeds gefactureerde bedragen voor
verrichte prestaties verschuldigd, zonder enige verplichting tot ongedaanmaking. In
het geval van ontbinding door Afnemer mag Afnemer uitsluitend het deel van de
overeenkomst ontbinden welke nog niet door ShopSafari is uitgevoerd. Indien de
ontbinding aan Afnemer toerekenbaar is, heeft ShopSafari recht op vergoeding van
de daardoor ontstane directe en indirecte schade.

5. Nadat de overeenkomst tussen partijen is beëindigd, ongeacht op welke grond, mag
ShopSafari de toegang tot de dienst aan Afnemer per direct ontzeggen en is
ShopSafari gerechtigd de voor of door Afnemer opgeslagen gegevens naar eigen
inzicht al dan niet te verwijderen. ShopSafari is gerechtigd om haar verplichtingen
jegens Afnemer op te schorten indien Afnemer in gebreke is in de voldoening van
enige uit de overeenkomst tussen partijen voortvloeiende of als gevolg van de
beëindiging van de overeenkomst ontstane verplichting.

6. ShopSafari zal wegens opzegging of een ontbinding als gevolg van een (dreigende)
tekortkoming aan de zijde van Afnemer nimmer tot enige schadevergoeding zijn
gehouden.

 

4. Levering in het algemeen

Dit artikel heeft betrekking op de levering van alle diensten van ShopSafari aan Afnemer.

1. ShopSafari levert voornamelijk, maar niet uitsluitend, de online infrastructuur die het
mogelijk maakt consumenten te tonen waar de fysieke locatie(s) van Afnemer
(ondernemer, retailer of verkoper) zijn. Deze diensten van ShopSafari worden, al dan
niet tezamen met levering van advies als Software-as-a-Service (SaaS) beschikbaar
gesteld. Deze diensten van ShopSafari kunnen gekoppeld worden met
boekhoudsystemen van derden en/of met online advertentieplatforms van derden,
die buiten de controle van ShopSafari staan. Dit geldt ook voor eventuele
koppelingen met systemen van online betaaldiensten. Ook worden er voor deze
diensten netwerkverbindingen, waaronder ook het Internet, gebruikt. Dergelijke
factoren staan niet onder de controle van ShopSafari. Daarom is ShopSafari niet
aansprakelijk voor het niet tot stand komen van benodigde verbindingen of
verwerkingen of het anderszins correct functioneren van haar diensten, wanneer dit
te wijten is aan factoren buiten haar controle. Uiteraard spant ShopSafari zich in voor
optimale beschikbaarheid en correcte werking van haar eigen diensten en/of haar
onderliggende programmatuur en infrastructuur.

2. Afnemer is zelf verantwoordelijkheid voor het maken van regelmatige back-ups en
een adequate informatiebeveiliging van zijn gegevens. ShopSafari is in geen enkel
geval aansprakelijk voor kosten van (reproductie van) verminkte of verloren gegane
gegevens en evenmin voor daaruit voortvloeiende schade of gederfde winsten.
ShopSafari spant zich in de gegevens bij het gebruik van de diensten zo goed als
redelijkerwijs mogelijk worden beschermd tegen verlies, diefstal, ongeautoriseerde
toegang en wijziging door derden. ShopSafari is evenmin verantwoordelijk voor de
inhoud en juistheid van de gegevens die Afnemer aan het platform van ShopSafari
toevoegt.

3. Afnemer staat er voor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen
beschikbaarstelling aan ShopSafari van apparatuur, programmatuur, voor het
platform bestemd materiaal, databestanden, met het doel van koppeling, gebruik,
onderhoud, bewerking, installatie of integratie. Afnemer vrijwaart ShopSafari tegen
elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig
beschikbaar stellen, gebruik, onderhoud, bewerken, installeren of integratie inbreuk
maakt op enig recht van die derde.

4. ShopSafari is nimmer gehouden tot het uitvoeren van dataconversie, tenzij dit
schriftelijk uitdrukkelijk met Afnemer is overeengekomen.

5. Afnemer zal op geen enkele wijze hinder of schade veroorzaken aan ShopSafari of
haar klanten bij het gebruik van de diensten en/of programmatuur van ShopSafari.
Afnemer dient zich te onthouden handelingen te verrichten waarvan aangenomen
kan worden dat deze schade kunnen toebrengen aan de systemen van ShopSafari of
haar klanten. ShopSafari heeft te allen tijde het recht om zonder opgave van redenen
de toegang van Afnemer tot de diensten en/of programmatuur voor onbepaalde tijd
op te schorten, te beperken of te blokkeren, als er een vermoeden is van misbruik of
van ander oneigenlijk gebruik, zonder dat dit leidt tot enige aanspraak op
schadevergoeding door ShopSafari.

6. ShopSafari kan haar diensten en/of programmatuur geheel of gedeeltelijk tijdelijk
buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere
vormen van service zonder hierdoor schadeplichtig te worden. ShopSafari zal de
buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk en zo veel mogelijk
buiten kantoortijden laten plaatsvinden.

 

5. Intellectueel eigendom van ShopSafari

ShopSafari en derden kunnen rechten van intellectuele eigendom hebben, zoals auteursrechten of
databankrechten, die gerespecteerd dienen te worden.

1. Een abonnement op een betaalde dienst van ShopSafari komt tot stand op het
moment dat ShopSafari het op haar website vermelde bedrag voor het door of voor
jou gekozen pakket heeft ontvangen en wordt aangegaan voor de door de betaler
gekozen termijn. Wanneer is gekozen voor betaling middels automatische incasso
wordt het abonnement, na afloop van deze termijn, stilzwijgend verlengd voor
onbepaalde tijd, waarbij telkens een betalingstermijn geldt van voor één jaar vooruit.
Een onbetaalde dienst van ShopSafari vangt aan op het moment dat gebruiker van
de dienst gebruik maakt.

2. Na stilzwijgende verlenging van een betaald abonnement volgens artikel 6.1, kun je
(als betalende klant) het abonnement op elk moment opzeggen tegen het einde van
de lopende betalingstermijn met inachtneming van een opzegtermijn van één
maand.

3. Alle prijzen van betaalde diensten of producten die door ShopSafari worden
aangeboden, zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders is overeengekomen.

4. Je betaalt voor de diensten van ShopSafari de op de website van ShopSafari
vermelde prijzen volgens op de website van ShopSafari aangegeven betalingswijze.
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling te gebeuren op het
moment dat je een bestelling plaatst of een overeenkomst aangaat. Bij voortzetting
van een betaalde dienst voor bepaalde tijd zal ShopSafari de verschuldigde
betalingen voor de volgende abonnementsperiode vooraf incasseren. Bij
voortzetting van een betaalde dienst voor onbepaalde tijd zal ShopSafari de
periodiek verschuldigde betalingen jaarlijks of maandelijks vooraf incasseren.

5. Het staat ShopSafari vrij om de prijzen zonder voorafgaande aankondiging te
wijzigen. De prijzen op de op de website van ShopSafari staan zijn bindend.
ShopSafari is niet gehouden aan prijzen die per abuis een kennelijke vergissing of
verschrijving bevatten.

 

6. Onderhoud en ondersteuning

Indien partijen onderhoud en/of ondersteuning zijn overeengekomen met een ‘SLA’, dan gelden
deze bepalingen voor de betreffende diensten.

1. Indien partijen zo zijn overeengekomen met een Service Level Agreement (‘SLA’)
verricht ShopSafari onderhoud met betrekking tot de in de overeenkomst bepaalde
software, hardware en/of technische oplossing conform de betreffende SLA.

2. Indien de dienstverlening van ShopSafari op grond van de overeenkomst tussen
partijen tevens ondersteuning aan gebruikers en/of beheerders omvat, zal
ShopSafari telefonisch, via haar website of per e-mail adviseren over het gebruik en
het functioneren van de betreffende diensten en/of programmatuur. ShopSafari zal
deugdelijk onderbouwde verzoeken om ondersteuning binnen een redelijke termijn
in behandeling nemen volgens de bij haar gebruikelijke procedures. ShopSafari staat
niet in voor de juistheid, volledigheid of tijdigheid van de geboden ondersteuning.
Ondersteuning wordt verricht op werkdagen tijdens gebruikelijke openingstijden van
ShopSafari.

 

7. Consultancy

Indien Afnemer ShopSafari inschakelt voor het geven van adviezen, dan gelden voor deze
dienstverlening in het bijzonder de bepalingen uit dit artikel.

1. Advieswerkzaamheden worden enkel verricht op de gebruikelijke werkdagen en –
tijden van ShopSafari en op afstand dan wel vanuit de locatie van ShopSafari, tenzij
partijen anders zijn overeengekomen.

2. Het gebruik dat Afnemer maakt van door ShopSafari verstrekte adviezen en
rapporten is voor risico van Afnemer. ShopSafari spant zich weliswaar in om goede
adviezen te verstrekken, maar de bewijslast dat de verstrekte adviezen of de wijze
van adviseren niet voldoen aan wat partijen zijn overeengekomen of wat van een
redelijk handelend en bekwaam consultant mag worden verwacht, berust bij
Afnemer. Het staat ShopSafari vrij om tegenbewijs te leveren.

3. Adviezen en rapporten die aan Afnemer zijn verstrekt, zijn louter voor intern gebruik
door Afnemer. Het is Afnemer niet toegestaan om de inhoud van adviezen en
rapporten of de methoden, werkwijzen of technieken van ShopSafari aan derden te
verstrekken of openbaar te maken.

 

8. Uitvoering

De wijze waarop ShopSafari haar diensten levert volgt uit dit artikel, ongeacht om welke diensten
het gaat.

1. ShopSafari zal zich naar beste kunnen inspannen zijn diensten met zorg uit te voeren,
in voorkomend geval overeenkomstig de met Afnemer schriftelijk vastgelegde
afspraken en procedures. Alle diensten van ShopSafari worden uitgevoerd op basis
van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover ShopSafari zich in een
schriftelijke overeenkomst heeft verplicht tot een voldoende bepaald omschreven
resultaat.

2. ShopSafari zal de diensten en/of programmatuur binnen een redelijke termijn na het
aangaan van de overeenkomst aan Afnemer ter beschikking stellen. Afnemer
aanvaardt de diensten en/of de programmatuur in de staat waarin deze zich op het
moment van aflevering bevindt (‘as is’, ‘where is’), derhalve met alle zichtbare en
onzichtbare fouten en gebreken.

3. Alle aanbiedingen en andere uitingen van ShopSafari zijn vrijblijvend, tenzij
ShopSafari schriftelijk anders heeft aangegeven. Aan indicaties over
levering(stermijnen) of (oplever)data of aan voorcalculaties of kostenbegrotingen
kunnen door Afnemer geen rechten worden ontleend.

4. Afnemer zelf blijft verantwoordelijk tot nakoming van alle voor hem geldende
wettelijke administratie- en bewaarverplichtingen en verplichtingen op grond van de
wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. Afnemer vrijwaart
ShopSafari voor aanspraken hieromtrent, tenzij Afnemer bewijst dat de feiten ten
grondslag aan de aansprak aan de ShopSafari toerekenbaar zijn. Afnemer staat er
echter niet voor in dat haar diensten en/of programmatuur tijdig worden aangepast
aan wijzigingen in relevante wet- en regelgeving in het kader van het beschikbaar
houden van de betreffende diensten en/of programmatuur.

5. Indien Afnemer volgens de tussen partijen gesloten overeenkomst bestaat uit
meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die (rechts)personen
tegenover de ShopSafari hoofdelijk verbonden tot nakoming van de overeenkomst.

6. Indien ShopSafari op verzoek of met voorafgaande instemming van Afnemer
werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang
van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen (meerwerk), zullen
deze werkzaamheden of prestaties door Afnemer worden vergoed volgens de
overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven
van ShopSafari. ShopSafari is niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en
hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt
gesloten. Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is overeengekomen, zal
ShopSafari Afnemer op verzoek van Afnemer schriftelijk informeren over de
financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties als bedoeld in
dit artikel.

7. Afnemer zal de rechten en verplichtingen die hij op grond van overeenkomst heeft
nooit aan een derde verkopen, overdragen of verpanden zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van ShopSafari.

 

9. Regels voor gebruik online diensten

Door een abonnement af te nemen krijgt Afnemer toegang tot het online platform ShopSafari.

1. Aan het ShopSafari platform kunnen uitsluitend Klein Bedrijven meedoen. Dit zijn
bedrijven met minder dan 50 werknemers en een netto-jaaromzet van hoogstens 10
miljoen euro of een balanstotaal kleiner of gelijk aan 10 miljoen euro, zijnde géén
onderdeel van een grotere of landelijke en/of internationale keten.
Indien een bedrijf hieraan niet voldoet wordt het geweerd of verwijderd van het
online platform.

2. Om gebruik te kunnen maken van de diensten van ShopSafari, maakt Afnemer een
gebruiksaccount aan en een bedrijfsprofiel, zoals wordt omschreven in het
registratieproces. Wanneer Afnemer zijn of haar winkel(s) online zichtbaar wil maken
op het platform van ShopSafari, dient Afnemer deze volgens de door ShopSafari
voorgeschreven wijze in te voeren in het systeem.

3. Afnemer garandeert ShopSafari dat de door Afnemer verstrekte informatie zijnde
“Commerciële Gegevens” betreffende het bedrijf van Afnemer compleet, naar
waarheid, actueel en juist is. Denk daarbij aan contactgegevens, locatiegegevens,
product- en dienstgegevens, specificaties en andere gegevens en bestanden.
Afnemer stemt ermee in dat ShopSafari deze gegevens eventueel opslaat en
verwerkt in verband met het beheer van het account van en het leveren van haar
diensten aan Afnemer en deelt met andere gebruikers van de diensten van
ShopSafari, waaronder consumenten. Deze toestemming behelst een
onherroepelijke, wereldwijde en kosteloze licentie. Afnemer beseft dat die dienst
van ShopSafari is bedoeld om het delen van “Commerciële Gegevens” en daarmee
de transparantie en samenwerking tussen marktpartijen te stimuleren.

4. Het account is slechts voor één bedrijf bedoeld en mag niet gedeeld worden met
derden. Wanneer Afnemer diens ondergeschikten toegang wil verschaffen tot
gebruik van de diensten van ShopSafari, dan dienen deze ondergeschikten allen
separaat een eigen ondergeschiktenaccount te gebruiken die gekoppeld is aan het
betreffende bedrijfsaccount. Afnemer en haar ondergeschikte gebruikers zullen
anderen geen toegang verlenen tot de diensten van ShopSafari via hun eigen
ondergeschiktenaccount en houden hun toegangsgegevens strikt geheim. Afnemer
stelt ShopSafari onverwijld op de hoogte van eventueel misbruik van
accountgegevens. Tot het moment van de melding is Afnemer volledig aansprakelijk
voor alle gevolgen en schade die voortvloeien uit het ongeoorloofde gebruik door
derden, zelfs als dit zonder wetenschap of toestemming van Afnemer gebeurt.
Accounts aanmaken op een fictieve naam of op naam van een ander is verboden,
tenzij die andere persoon daarvoor uitdrukkelijk opdracht en toestemming heeft
gegeven. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle gebruikers van de diensten
van ShopSafari, waaronder ondergeschikten van Afnemer.

5. Afnemer garandeert dat de eventueel door Afnemer of diens ondergeschikten
ingevoerde Commerciële Gegevens rechtmatig en passend zijn en geen inbreuk
maken op rechten van derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten en het
recht op privacy van anderen.

6. ShopSafari behoudt zich het recht voor (delen van) de Commerciële Gegevens uit
haar platform te weren en/of te verwijderen en/of te wijzigen indien zij deze onjuist,
onrechtmatig, inbreukmakend of onpassend acht of de risico’s daarop groot acht, al
dan niet na klachten van derden. Afnemer vrijwaart ShopSafari voor alle aanspraken
van derden ten aanzien van de door Afnemer of via de accounts van Afnemer
toegevoegde Commerciële Gegevens.

7. Met het toevoegen van Commerciële Gegevens aan het platform van ShopSafari is
Afnemer respectvol toe naar anderen en onthoudt Afnemer zich van het verspreiden
of gebruiken van materiaal dat programmatuur bevat die een geautomatiseerd werk
of gegevens kunnen beschadigen, ontoegankelijk of onbruikbaar maken, wissen of
zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van
ShopSafari te omzeilen.

8. Door Commerciële Gegevens via de diensten van ShopSafari te delen staat Afnemer
er jegens ShopSafari voor in dat Afnemer volledig daartoe gerechtigd is en dat
Afnemer tevens volledig gerechtigd en bevoegd is om de hiervoor omschreven
licentie te verlenen. Afnemer vrijwaart ShopSafari en alle aan haar gelieerde
bedrijven en personen voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de
bewering dat enige Commerciële Gegevens inbreuk maken op enig geldend
(intellectueel eigendoms)recht van derden of anderszins onrechtmatig zijn jegens
derden en voor alle aanspraken die voortvloeien uit het handelen van Afnemer in
strijd met deze voorwaarden. Kosten die ShopSafari maakt of de schade die
ShopSafari hierdoor lijdt zullen door Afnemer worden vergoed.

9. Afnemer staat er jegens ShopSafari voor in dat Afnemer en diens ondergeschikten
bevoegd zijn om gebruik te maken van de diensten van ShopSafari en om te
handelen in overeenstemming met deze voorwaarden. Daarnaast staat Afnemer er
jegens ShopSafari voor in dat Afnemer en alle medewerkers altijd de verplichtingen
die voortvloeien uit deze gebruiksvoorwaarden en wetten en regelgeving zullen
nakomen en dat de rechten van derden zullen worden gerespecteerd. De eventuele
aansprakelijkheid van Afnemer strekt zich ook uit over het handelen van door
Afnemer ingeschakelde ondergeschikten.

10. Indien Afnemer of diens ondergeschikten in strijd handelen met bepalingen in deze
voorwaarden, dan is ShopSafari direct gerechtigd zonder nadere aankondiging haar
dienstverlening op te schorten, waarbij zij niet aansprakelijk kan worden gehouden
voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade.

 

10. Privacy

Voor zover ShopSafari persoonsgegevens verwerkt, zal dat gebeuren conform de Nederlandse
regels en binnen de Europese Unie.

1. Hoewel de diensten van ShopSafari niet gericht zijn op het verwerken van
persoonsgegevens van medewerkers of klanten van Afnemer, beschermt ShopSafari
in voorkomende gevallen persoonsgegevens volgens het geldende recht in
Nederland, en verwerkt de gegevens enkel binnen de Europese Unie en in het kader
van haar eigen dienstverlening en de dienstverlening van geaffilieerde derden via de
diensten van ShopSafari. De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt,
met uitzondering van verstrekkingen die nodig zijn voor de totstandkoming en de
uitvoering van de overeenkomst tussen ShopSafari of geaffilieerde derden en
Afnemer of wanneer Afnemer hiervoor toestemming heeft verleend.

2. ShopSafari kan gegevens van het gebruik van haar diensten (zoals logins, locatie,
telefoon-ID, apparaatgebruik, demografische gegevens, activiteit, etc.) van Afnemer
gebruiken bij het leveren van de dienst aan Afnemer en tevens anoniem en
statistisch verwerken om haar dienst in het algemeen te verbeteren en om in het
algemeen (markt)onderzoek te doen.

3. ShopSafari zal medewerking verlenen aan verstrekking van persoonsgegevens aan
derden wanneer dit noodzakelijk is om een wettelijke verplichting of een
gerechtelijke uitspraak na te komen. Wanneer Afnemer persoonsgegevens laat
verwerken door ShopSafari, dan zal ShopSafari haar medewerking verlenen aan het
sluiten van een passende bewerkersovereenkomst.

 

11. Aansprakelijkheid van ShopSafari

ShopSafari beperkt in dit artikel haar aansprakelijkheid voor schade.

1. De aansprakelijkheid van ShopSafari voor directe schade geleden door Afnemer als
gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door ShopSafari van haar
verplichtingen onder de overeenkomst tussen partijen of deze algemene
voorwaarden of voortvloeiend uit onrechtmatig handelen, is per gebeurtenis dan wel
per reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan de
vergoedingen die Afnemer onder de betreffende overeenkomst per jaar verschuldigd
is (exclusief BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen). In geen geval zal
echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan hetgeen de
verzekeraar aan ShopSafari hiervoor uitkeert verminderd met de door ShopSafari te
betalen som voor het eigen risico.

2. Buiten de in het vorige lid genoemde gevallen rust op ShopSafari geen enkele
aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot
schadevergoeding zou worden gebaseerd. Met name is ShopSafari niet aansprakelijk
voor niet-vermogensschade en evenmin voor indirecte schade. Onder indirecte
schade wordt onder meer verstaan: gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens, verlies of verminking van materialen of
machines, reputatieschade, schade uit datalekken en schade door bedrijfsstagnatie.

3. De aansprakelijkheid van ShopSafari wegens toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Afnemer ShopSafari
onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij aan ShopSafari een
redelijke termijn wordt gegund om de tekortkoming te zuiveren, en ShopSafari ook
na die redelijke termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort
blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving
van de tekortkoming te bevatten, zodat ShopSafari in staat zal zijn adequaat te
reageren.

4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat
Afnemer de schade binnen 30 (dertig) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk en
aangetekend bij ShopSafari meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen
ShopSafari vervalt door het enkele verloop van 24 (vierentwintig) maanden na het
ontstaan van de vordering, tenzij Afnemer vóór het verstrijken van die termijn een
rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld.

5. ShopSafari is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van haar gebruikers en
partners en Afnemer, waaronder begrepen de inhoud van Commerciële Gegevens,
die via de diensten van ShopSafari beschikbaar worden gesteld en de eventueel te
leveren producten of diensten van haar partners. Evenmin is ShopSafari
aansprakelijk voor schade uit het niet op voorraad zijn van producten bij gebruikers
en partners of uit het onjuist afhandelen van retouren of uit het niet daadwerkelijk
aanschaffen van gereserveerde producten door gebruikers. Tot slot is ShopSafari niet
aansprakelijk voor de eventueel schade uit de gebruikte betaal- en bezorgdiensten.

6. Alle in deze algemene voorwaarden opgenomen uitsluitingen en beperkingen van
aansprakelijkheid gelden mede ten gunste van alle werknemers en (rechts)personen
waarvan ShopSafari zich bedient bij de uitvoering van de overeenkomst tussen
partijen en komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van
opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van ShopSafari.

 

12. Overmacht

In overmachtssituaties kunnen partijen niet nakomen en worden zij daartoe niet verplicht.

1. Geen van de partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden
indien zich een buiten de macht van partijen liggende omstandigheid voordoet die
iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming ontneemt, tenzij die omstandigheid reeds
bij het sluiten van de overeenkomst tussen partijen kon of had moeten worden
voorzien.

2. Onder overmacht worden, naast hetgeen daaromtrent in de geldende wet- en
regelgeving en geldende rechtspraak wordt verstaan, in ieder geval begrepen:
storingen van publieke infrastructuur die gewoonlijk voor ShopSafari beschikbaar is
en waar de levering van de diensten van afhankelijk is maar waarover ShopSafari
geen feitelijke of contractuele macht kan uitoefenen (zoals de werking van de
registers en netwerken in het internet, die autonoom zijn of waar ShopSafari geen
contract mee heeft gesloten), storingen of uitvallen van het internet of de
telecommunicatie-infrastructuur die het gevolg zijn van onrechtmatige of strafbare
handelingen (zoals hacking, DDoS-aanvallen en dergelijke), stroomstoringen,
binnenlandse onlusten, mobilisaties, oorlogen, stremmingen in het vervoer,
stakingen, uitsluitingen, bedrijfsstoornissen, brand, overstromingen, terroristische
aanslagen, en het geval dat ShopSafari door haar eigen toeShopSafaris, ongeacht de
reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de
overeenkomst tussen partijen redelijkerwijs niet van ShopSafari kan worden
verlangd.

3. Indien een overmachtssituatie langer dan drie maanden voortduurt, heeft iedere
partij het recht de overeenkomst tussen partijen te ontbinden. Wat op grond van de
betreffende overeenkomst reeds is gepresteerd, wordt in dat geval naar verhouding
afgerekend, zonder dat partijen elkaar verder iets verschuldigd zullen zijn.

 

13. Wijzigingen in de overeenkomst

Veranderende omstandigheden vergen soms aanpassing van de overeenkomst. De wijze waarop
de overeenkomst tussen partijen kan worden aangepast volgt uit dit artikel.

1. Het is ShopSafari toegestaan om de tussen partijen geldende algemene voorwaarden
van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

2. Het is ShopSafari ook toegestaan jaarlijks de prijzen met maximaal 5 (vijf) procent te
verhogen (indexeren), zonder de mogelijkheid voor Afnemer om de overeenkomst
op te zeggen. Deze indexatie laat onverlet dat ShopSafari door Afnemer geactiveerde
uitbreidingen bij Afnemer in rekening kan brengen.

3. Het is ShopSafari toegestaan om haar gebruikersinterface en andere elementen van
haar diensten in de vorm van software of Software-as-a-Service (SaaS) van tijd tot
tijd naar eigen inzicht te vernieuwen of aan te passen. 

4. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten tussen
partijen, met inachtneming van een termijn van 2 (twee) maanden na bekendmaking
van de betreffende wijziging. De bekendmaking zal plaatsvinden via e-mail, post of
een ander communicatiemiddel waarvan ShopSafari kan bewijzen dat de
bekendmaking is aangekomen bij Afnemer.

5. Wijzigingen van ondergeschikte betekenis kunnen altijd zonder enige mededeling
daarvan worden doorgevoerd en behoeven geen toestemming van Afnemer.

6. Indien Afnemer een wijziging in de algemene voorwaarden tussen partijen, in de
prijzen voor de dienst of in de dienst zelf niet wil accepteren, dient Afnemer dit
binnen twee weken na bekendmaking schriftelijk mede te delen aan ShopSafari.
Indien ShopSafari de aangekondigde wijziging daarop niet intrekt, kan Afnemer de
Overeenkomst opzeggen tegen de datum waarop de wijzigingen ingaan, met in
achtneming van een opzegtermijn van 30 (dertig) dagen.

 

14. Overige bepalingen

In dit artikel worden overige afspraken tussen partijen vastgelegd.

1. Op de overeenkomst tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.
2. Tenzij partijen een minnelijke oplossing weten te bereiken of anderszins schriftelijk
overeenkomen, worden geschillen bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter
van het arrondissement waarin ShopSafari gevestigd is.

3. Het is Afnemer niet toegestaan haar rechten en verplichtingen uit de tussen partijen
geldende overeenkomst aan een derde over te dragen, tenzij ShopSafari hiervoor
voorafgaand uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Deze toestemming is echter
niet nodig in geval van bedrijfsovername of overname van de meerderheid van de
aandelen van Afnemer.

4. Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit de geldigheid
van de gehele overeenkomst niet aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging
nieuwe bepalingen vaststellen, waarmee zoveel als juridisch mogelijk is aan de
bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en deze algemene voorwaarden
vorm wordt gegeven.

5. Informatie en mededelingen op de website en in brochures van ShopSafari zijn onder
voorbehoud van programmeer- en typefouten. In geval van enige inconsistentie
tussen de website of brochures enerzijds en de overeenkomst tussen partijen
anderzijds, dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

6. De logfiles, door ShopSafari opgeslagen versies van de communicatie tussen partijen
en andere vormen van administratie van ShopSafari gelden als authentiek en vormen
volledig bewijs van stellingen van ShopSafari. Het staat Afnemer vrij om tegenbewijs
te leveren.

 

Safari Marketing B.V.

• Kasteellaan 33
• 5932 AE Tegelen
• info@ShopSafari.nl
• +31 (0)88 77 07 107

Het concept ShopSafari is bedacht en ontwikkeld door ons: Sidney Burhenne en Jos van Kleef. Wij
willen Micro en Klein Bedrijven ondersteunen met een digitaal platform expliciet voor lokale
ondernemers. Dit zijn bedrijven met minder dan 50 werknemers en een netto-jaaromzet van
hoogstens 10 miljoen euro of een balanstotaal kleiner of gelijk aan 10 miljoen euro, zijnde géén
onderdeel van een grotere of landelijke en/of internationale keten.

Wij bieden digitale etalages voor lokaal zelfstandig opererende (familie)bedrijven. Zodat de kleine
lokale ondernemer zijn product of dienst op een efficiënte, effectieve en succesvolle manier op de
lokale markt kan etaleren. Voor (lokale) bezoekers, toeristen en shoppers van buiten de eigen
gemeente.

Wij bieden Marketingkracht tegen de grote landelijke of internationale ketens door een strategische
digitale en online reclame aanpak te kiezen voor de ondernemers van micro en kleinbedrijven in de
steden van Nederland.

Onze belofte: Eén platform met marketingkracht voor lokale ondernemers
Copyright © 2023 – 2023 Safari Marketing BV. Alle rechten voorbehouden.

Maakt shoppen leuker!

Menu